Hoofdlijnen

De focus van de Taskforce ligt op het verbeteren van de arbeidsmarkt, het verminderen van administratieve lasten en het verbeteren van de kwaliteit van zorg en veiligheid binnen de forensische zorg. Er is in totaal 28,5 miljoen euro extra beschikbaar gesteld om dit te bereiken. Met verschillende maatregelen op deze thema’s worden de kwaliteit en veiligheid weer op peil gebracht. De Taskforce moet in 2021 klaar zijn. 


1. Administratieve lasten


 • Schrapsessies 

In de eerste helft van 2019 nemen we bij verschillende forensische zorgaanbieders een kijkje in de keuken. Dit doen we bij klinische, ambulante en woonzorg. Op deze manier kunnen we goed in kaart brengen welke administratieve handelingen het meest bijdragen aan de administratieve last. Vervolgens kijken we samen met bijv. de Dienst Justitiële Inrichtingen, Inspecties en de Nederlandse Zorgauthoriteit waar deze handelingen vandaan komen en waar we kunnen schrappen. In de zomer van 2019 presenteren we de resultaten. 

 • Regelvrije experimenten 

Als we hebben afgesproken welke regels er veranderen en welke administratieve handelingen er geschrapt worden, starten we een aantal experimenten. We horen vaak dat het moeilijk te overzien is wat het effect is wanneer er een handeling geschrapt wordt. Daarom willen we dit eerst uitproberen. Deze experimenten zijn in de tweede helft van 2019 en de eerste helft van 2020. 

 • Wijzigen werkprocessen / wet- en regelgeving 

Bij een aantal te schrappen handelingen zal het nodig zijn werkprocessen en/of wet-en regelgeving te veranderen. 

 •  Ondersteuning bij implementatie 

Er is ondersteuning voor zorgaanbieders beschikbaar om nieuwe werkwijzen te implementeren. 

2. Arbeidsmarkt verbeteren


 • Aanpak 

Met een brede arbeidsmarktaanpak en een verbetering van het imago van de sector willen we de potentiële arbeidsmarkt voor de forensische zorg vergroten en (zij-)instroom van nieuwe medewerkers bevorderen. Primair richten we ons op werving, beeldvorming en leren van best practices. Zo willen we het aantal openstaande vacatures in de sector terugbrengen en zorgen dat goed opgeleid, ervaren personeel werkzaam is en blijft in de forensische zorg. Nadrukkelijk kijken we hier ook hoe we zij-instroom vanuit andere sectoren kunnen bevorderen. 
Ook onderzoeken we andere innovatieve manieren van werving. Bijvoorbeeld werven op basis van skills in plaats van opleiding en werkervaring.

 • Verkenning innovatieve werving en behoud strategie 

Ook het inzetten van robotica en domotica, ter ondersteuning van het werken met forensische cliënten, is een actueel thema. We onderzoeken de mogelijkheden.
 

 • Landelijke samenwerking HR-afdelingen 

Vanwege de afspraken in de Meerjaren-overeenkomst over vermindering van de administratieve lasten, arbeids-markt en verbetering van de kwaliteit en veiligheid, is het wenselijk dat er landelijk af-stemming komt tussen de HR-afdelingen. Zo maken we uitwisselen van ervaringen en leren van best practices op gebied van werving en behoud van professionals voor de forensische sector makkelijker. 3. Kwaliteit van zorg


 • Opzetten vakspecifiek opleidingsprogramma 

In 2019 / begin 2020 ontwikkelen we een vakspecifiek opleidingsprogramma voor de hele sector forensische zorg.

Dit programma zorgt voor een stevige basiskennis bij alle professionals. Het programma kent zowel online als face-to-face modules. Ook kijken we specifiek naar  integratie met coaching op de werkvloer. 

 • Forensische leerlijn 

De forensische leerlijn voor professionals is al beschikbaar. Deze gratis leerlijn bevordert deskundigheid en vakmanschap van professionals. De leerlijn kent 3 basisthema’s, die weer 23 e-learnings kennen:

 • Forensisch werk- en leefklimaat
 • Psychopathologie en delictrisico
 • Risicotaxatie en -management

 

 

 

 

 

 

Komend jaar worden nog twee basis-thema’s, 'Keten-samenwerking' en 'Wet- en regelgeving', ontwikkeld. Daarnaast worden de bestaande thema's doorontwikkeld en uitgebreid. Kijk op de website van de forensische leerlijn voor meer informatie.

 • Digitaal Kompas

Het Digitaal Kompas is een applicatie die een overzicht geeft van de modules in de forensische leerlijn en hoe die zich tot elkaar en de overkoepelende thema's verhouden. Door enkele vragen komt een professional tot een leerpad van modules dat aansluit bij de individuele kennis-behoefte.

 • Inrichten lectoraat Forensische Zorg 

De sector gaat een lectoraat forensische zorg oprichten. Zo krijgt specifieke kennis een goede plek binnen opleidingen en zorgen we dat het vak voldoet aan de laatste ontwikkelingen.