De Taskforce op de werkvloer

De Taskforce Forensische Zorg is opgericht in oktober 2018 om de afspraken uit de Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg ten uitvoer te brengen. De Taskforce richt zich op de onderwerpen arbeidsmarkt, administratieve lasten en opleidingen. Om verdere invulling te geven aan haar plan van aanpak is de Taskforce eind 2018 en begin 2019 bij ruim 15 forensische aanbieders op werkbezoek geweest. Hierbij zijn de drie thema’s van de Taskforce uitvoerig aan bod gekomen. Per thema zijn er een aantal onderwerpen door de sector benoemd die aandacht vragen om de kwaliteit en veiligheid in de sector te verbeteren.

 

 Arbeidsmarkt:

 • Onregelmatigheid van het werk wordt door medewerkers ervaren als een probleem (met name voor jonge professionals die een jong gezin hebben).
 • Jonge mensen blijven minder lang bij een werkgever, willen verschillende ervaringen hebben en kijken vooral naar wat ze kunnen leren.Imago van de sector lijdt onder incidenten en negatieve media-aandacht. Dit heeft effect op medewerkers.
 • Veel jonge, onervaren medewerkers en te weinig tijd/aandacht voor coaching en inter- of supervisie.
 • Hoog verzuim door hoge werkdruk.
 • Wat kun je door robotica en domotica in te zetten overnemen van medewerkers?
 • Medewerkers bij elkaar ‘wegkapen’ drijft de prijs op. Er zit veel meerwaarde in samenwerking, onderling uitwisselen van medewerkers en zo loopbaanperspectief creëren.
 • Knelpunten in financiering bij inzet zij-instroom en ervaringsdeskundigen. 

 

Administratieve lasten:

 • Informatieoverdracht moeizaam, informatie op veel verschillende plekken, intake voor opening dbbc niet vergoed.
 • Privacy/AVG belemmert informatie overdracht.
 • Prestatie indicatoren invoeren kost veel tijd; moet kijken naar wat echt bijdraagt aan kwaliteit en veiligheid.
 • Aparte administratie voor relatief weinig fz-cliënten (reguliere instellingen).
 • Minutenregistratie dbbc’s.
 • Steeds opnieuw invullen statische informatie bij verlofaanvraag tbs.
 • Trage en inefficiënte ICT-systemen (vaak verouderd).
 • Bedrijfsvoering wordt ingericht op de hoogste eisen wanneer sprake van meerdere kaders (wmo, jeugd, zvw, wlz).
 • Verantwoording inzet middelen en maatregelen inspecties.
 • Samenwerking inspecties; IGJ en IJenV, met name bij incidenten.

  

Opleidingen:

 • In agogische opleidingen is weinig specifieke aandacht voor de fz.
 • Kennis nodig van verschillende fz-titels en wat dat betekent voor o.a. rechtspositie.
 • Aandacht nodig voor wat forensisch werken met je doet als professional en als persoon (intervisie).
 • Training moet combinatie zijn van theorie en on-the-job-learning.
 • Gezamenlijke  training OFZ – FPC kan veel meerwaarde hebben, leren over elkaars perspectief.
 • Moet goede balans behandeling/beveiliging gevonden worden.

    Deze input wordt meegenomen in de verschillende onderdelen van de Taskforce. Zo werkt het EFP hard aan de contouren van het forensisch opleidingsprogramma, zijn de eerste bijeenkomsten geweest voor de arbeidsmarktaanpak en zijn we voor administratieve lasten concrete voorstellen uit aan het werken om mee te gaan oefenen eind 2019 en begin 2020. Binnenkort volgt er op onze site een update voor wat betreft de arbeidsmarktaanpak, en eind augustus volgt een update omtrent de plannen voor de administratieve lasten.

 

Ook zal de Taskforce vanaf de tweede helft van 2019 directe ondersteuning bieden aan instellingen middels een zogenoemde expertpool. Hierover wordt u later geïnformeerd. 

 

 

woensdag 23 juli 2019